Latviešu valodas labirinti elektroniskajā vidē 9. un 10. klasei

Izglītības inovāciju fonda ( IIF) 1.projektu konkursa projekts
Konkurss notika 2008.gada nogalē. Konkursam tika iesniegti 388 projekti. Atbalstīti tika 70, tajā skaitā arī „Labirinti...”. Kopš 2009.gada 1. jūlija IIF ir likvidēts un tā dažas funkcijas iekļautas Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Projekta mērķis:

1) sekmēt izglītības radošā potenciāla attīstību , ieviešot izglītības procesā inovatīvas mācību metodes un pieejas;
2) veicināt moderno tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu latviešu valodas mācīšanas un mācīšanās procesā PowerPoint programmā,
  • 9.klasei adaptējot jau esošos materiālus no mācību grāmatas Vanaga A., Babrāne J. Latviešu valoda 9.klasei.Valodas labirinti.-Zvaigzne ABC, 2006
  • izveidojot papildu jaunus mācību materiālus 9.kasei.
  • sagatavojot jaunus mācību materiālus 10.klasei latviešu valodā un literatūrā lietošanai moderno tehnoloģiju vidē, jauno vidusskolas standarta realizāciju uzsākot.
  • Projekta rezultāts:

    1) sagatavotas 8 tēmas 9 klasei un 15 tēmas 10.klasei ( CD formāts)
    2) noorganizēti 4 semināri skolotājiem par materiāla izstrādi un lietošanu.